Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - МОТОРНО ГОРИВО, БР. 18-69Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра

Моторно гориво бр.18-69
ОРН
09132100 Бензин
09134200 Дизел гориво


Уговорена вредност: 850.843,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"Број примљених понуда:  1

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 

Највиша – 850.843,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа – 850.843,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.12.2018. године 
Датум закључења уговора: 14.12.2018. године
Основни подаци о добављачу: "KNEZ PETROL" d.o.o. са седиштем у Земуну - Батајница, ул. Царице Јелене, бр.28, 
Период важења уговора: Уговор  важи до  01.03.2019.године
                                                                             

                                             Председник комисије за јавне набавке
                                                              Милош Алексић,с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула