Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Чишћење снега и дистрибуција соли бр.18-55

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Чишћење снега и дистрибуција соли бр.18-55

90620000 - услуге чишћења снега
90630000- услуге уклањања леда
60100000 - услуге друмског превоза

Уговорена вредност : 18.400,00 динара по норма часу без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- Највиша - 18.400,00 динара по норма часу без ПДВ-а
- Најнижа - 18.400,00 динара по норма часу без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 40%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.12.2018. године
Датум закључења уговора: 13.12.2018. године
Основни подаци о добављачу: ПРЕДУЗЕЋE ЗА КОНСАЛТИНГ ПЕТРОЛИНЕ – ПЛУС ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ са подизвођачем NOVI GRAD - INŽENJERING DOO BEOGRAD(VOŽOVAC)
Рок извршења услуге: 31.03.2019. године

Председник комисије
Милош Алексић

Палилула линкови
Наша кућа Палилула