Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Адаптација просторија МЗ Градске општине ПалилулаНазив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови


Адаптација просторија МЗ Градске општине Палилула


ОРН: 45262700 - Адаптација зграда


Уговорена вредност: 525.660,00  динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда: 4
Понуђена цена: 
- Највиша - 1.098.744,00  динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 525.660,00  динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша - 996.000,00 динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 525.660,00  динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.06.2018. године
Датум закључења уговора: 20.06.2018. године
Основни подаци о добављачу: LUX INŽENJERING D.O.O PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I INŽENJERING BEOGRAD (VOŽDOVAC), са седиштем у Београду, ул. Мокролушка бр. 84/26
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза. Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула