Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Пројекат за реконструкцију и надоградњу објекта локалне самоуправе у Вишњичкој бањи

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услугe

Предмет јавне набавке:
Пројекат за реконструкцију и надоградњу објекта локалне самоуправе у Вишњичкој бањи

IA02 - Пројекат и план

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула