Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула, бр. 18-47

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула, бр. 18-47
 

ОРН:
45442100 - Бојадерски радови
45453100 - Радови на реновирању
45421148 - Уградња улазних врата
45421160 - Браварски радови
45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

Уговорена вредност: 16.189.909,66  динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 16.647.840,08  динара без ПДВ-а
- Најнижа -  16.189.909,66  динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.05.2018. године
Датум закључења уговора: 11.06.2018. године
Основни подаци о добављачу: Групa понуђача коју чине : 1. STIM GRADNJA PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE GRADJEVINSKIH OBJEKATA, INŽINJERING, PROMET I USLUGE DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA), ул. Устаничка бр.189, 11000 Београд , ПИБ 106862290, 2. JASTREBAC DIMNJACI SMEDEREVO DOO, ул. Српског Совјета 7/24, 11300 Смедерево, 3. PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE EKSPERTUNIVERZAL DOO KALUĐERICA ул. Пролетерских бригада 7б, 11000 Београд
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза
    

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула