Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Tablet računari za najbolje učenike sa teritorije Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

Tablet računari za najbolje učenike sa teritorije Gradske opštine Palilula

30213200 - Tablet računari

Ugovorena vrednost: 2.900.000,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena:
- Najviša - 2.900.000,00 dinara bez PDV-a
- Najniža - 2.900.000,00 dinara bez PDV-a

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača:
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 21.05.2018. godine
Datum zaključenja ugovora: 06.06.2018 . godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "I.Q" d.o.o., sa sedištem u Novom Sadu, ul. Danila Kiša br. 15
Period važenja ugovora: do izvršenja ugovornih obaveza


Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа