Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Таблет рачунари за најбоље ученике са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Таблет рачунари за најбоље ученике са територије Градске општине Палилула

30213200 - Таблет рачунари

Уговорена вредност: 2.900.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша - 2.900.000,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 2.900.000,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.05.2018. године
Датум закључења уговора: 06.06.2018 . године
Основни подаци о добављачу: "I.Q" d.o.o., са седиштем у Новом Саду, ул. Данила Киша бр. 15
Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза


Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула