Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Nabavka, isporuka i montaža opreme za dečija igrališta sa pripremnim radovima

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

Nabavka, isporuka i montaža opreme za dečija igrališta sa pripremnim radovima

ORN:  37535200 - oprema za dečija igrališta
45000000 - građevinski radovi

Ugovorena vrednost: 20.803.790,22  dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora: "ekonomski najpovoljnija ponuda"

Broj primljenih ponuda: 1

Ponuđena cena:
- Najviša - 20.803.790,22  dinara bez PDV-a
- Najniža - 20.803.790,22  dinara bez PDV-a

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 21.05.2018. godine.

Datum zaključenja ugovora: 31.05.20178. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: "KREATIVNI GRADSKI CENTAR" d.o.o. ul. Prespanska br. 10, Beograd sa podizvođačem "NOVI GRAD - INŽENJERING" d.o.o.

Period važenja ugovora: do izvršenja svih ugovornih obaveza

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа