Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка, испорука и монтажа опреме за дечија игралишта са припремним радовима

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Набавка, испорука и монтажа опреме за дечија игралишта са припремним радовима

ОРН:  37535200 - опрема за дечија игралишта
45000000 - грађевински радови

Уговорена вредност: 20.803.790,22  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- Највиша - 20.803.790,22  динара без ПДВ-а
- Најнижа - 20.803.790,22  динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.05.2018. године.

Датум закључења уговора: 31.05.20178. године

Основни подаци о добављачу: "KREATIVNI GRADSKI CENTAR" d.o.o. ул. Преспанска бр. 10, Београд са подизвођачем "НОВИ ГРАД - ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о.

Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови