Beograd

Konkurs za određivanje korisnika lokacija – mesta postavljanja privremenih objekata - kioska na području Gradske opštine Palilula

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD  BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA PALILULA

Komisija za raspisivanje, sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika lokacija  - mesta  postavljanja privremenih i privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula

Broj: 061-401/2018-I-8
Dana: 30.05.2018. godine
Beograd

Komisija za raspisivanje, sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika lokacija - mesta postavljanja privremenih i privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula, na osnovu člana 14. i člana 16. Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni  list grada Beograda“,  broj 17/15, 43/15, 71/15 i 126/16) i Plana postavljanja privremenih objekata - kioska na području Gradske opštine Palilula („Službeni list grada Beograda“, broj 28/18)  raspisuje

KONKURS

 za određivanje korisnika lokacija – mesta  postavljanja privremenih objekata - kioska na području Gradske opštine Palilula

Planom postavljanja privremenih objekata – kioska na području Gradske opštine Palilula („Službeni list grada Beograda“, broj 28/18), predviđeno je 107 lokacija za postavljanje privremenih objekata – kioska na području  Gradske opštine Palilula, njihov broj, vrsta, tip i veličina.

Konkurs se raspisuje za određivanje korisnika lokacija - mesta  postavljanja privremenih objekata – kioska na lokacijama koje su u Planu određene brojevima od 1  do 107.

Pravo učešća na Konkursu, imaju sva pravna i  fizička lica, registrovana za obavljanje odgovarajuće delatnosti i ispunjavaju uslove utvrđene, Odlukom o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda i konkursnom dokumentacijom.

Prijave  na Konkurs  podnose se Gradskoj opštini Palilula u Beogradu, Komisiji za raspisivanje, sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika lokacija - mesta postavljanja privremenih i privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na  području Gradske opštine Palilula, ul. Takovska  br.12 u  Beogradu.

Prijave  na Konkurs  podnose se na pisarnici Gradske opštine Palilula, u zatvorenim kovertama,  sa naznakom  „PRIJAVA ZA LOKACIJU BR.___ , PO RASPISANOM JAVNOM  KONKURSU ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA - KIOSKA,  NE OTVARATI“,  u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Večernje novosti“, internet stranici i oglasnoj tabli  Gradske opštine Palilula, odnosno zaključno sa danom 08.06.2018. godine.  

Učesnici Konkursa dužni su da uplati iznos  od  8.484,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, "Opštinska administrativna taksa", broj modela 97, s pozivom na broj 53-015, primalac Gradska opština Palilula, a na ime preuzimanja konkursne dokumentacije za postavljanje privremenog objekta – kioska na području Gradske opštine Palilula.
Ovaj iznos taksiran je shodno tarifnom broju 11. tačka 1. Odluke o lokalnim administrativnim taksama („Službeni list grada Beograda“,  broj  50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 i 67/17).

Preuzimanje konkursne dokumentacije za postavljanje privremenog objekta – kioska na javnoj površini na području Gradske opštine Palilula, može se izvršiti svakog radnog dana tokom perioda trajanja Konkursa, od 9 do 13 časova, u kancelariji br. 21, koja se nalazi  na prvom spratu zgrade Gradske opštine Palilula u ul.Takovska br. 12 u Beogradu.

Učesnici Konkursa mogu konkurisati za više lokacija.

Prijava na Konkurs se podnosi, za svaku lokaciju – mesto postavljanja privremenog objekta – kioska, posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 2. ove Konkursne dokumentacije.

Prijave se popunjavaju  štampanim slovima, čitko bez ispravki.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Namena privremenih objekata – kioska, koji se postavljaju  na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula u Beogradu je šalterska prodaja robe na malo ili pružanje usluga.

Radno vreme privremenih objekata – kioska, koji se postavljaju  na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula u Beogradu, određuje se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.  

Uslovi koje treba da ispune učesnici na Konkursu za određivanje korisnika lokacije - mesta  postavljanje privremenih objekata – kioska na području Gradske opštine Palilula su:

- za pravna lica: da su  registrovani za obavljanje odgovarajuće delatnosti i da pravnom licu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

- za fizička lica: da su registrovani za obavljanje odgovarajuće delatnosti i da protiv fizičkog lica nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica, odnosno da nije pokrenut krivični postupak pred Prvim, Drugim, Trećim osnovnim sudom u Beogradu i Višim sudom u Beogradu.

Komisija za raspisivanje, sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika lokacija - mesta  postavljanja privremenih i privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula, izvršiće bodovanje prijava na sledeći način:

1. 5 bodova dobija učesnik Konkursa koji  zapošljava osobe sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( „Službeni  glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013);

2. 5 bodova dobija učesnik Konkursa koji  zapošljava najviše radnika;

3. 1 bod  dobija učesnik Konkursa koji ima ostvaren najveći poslovni prihod  u 2016. godini;

4. 3 boda dobija  učesnik Konkursa koji obavlja odgovarajuću delatnost duže od 4 (četiri) godine;

5. 5 bodova  dobija učesnik Konkursa koji je u prethodnom periodu određen za korisnika privremenog objekta – kioska na toj lokaciji.

U slučaju da nakon bodovanja prijava za jednu lokaciju više učesnika Konkursa ima jednak broj bodova, prednost će imati onaj učesnik koji je u prethodnom periodu određen za korisnika privremenog objekta – kioska na mestu najbližem novoformiranoj lokaciji.

Statusne promene učesnika Konkursa, izvršene nakon objave Konkursa, a koje mogu biti od uticaja na bodovanje prijava, neće biti uzete u razmatranje.

Uz prijavu na Konkurs pravna lica podnose:

1. Dokaz o uplati naknade za preuzimanje konkursne dokumentacije;
2. Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije o registraciji za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u privremenom objektu - kiosku za koji se konkuriše;
3. Potvrdu o izvršenoj registraciji za poreski identifikacioni broj;
4. Potvrdu Privrednog suda u Beogradu ili drugog nadležnog organa, da učesniku Konkursa nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
5. Dokaz da je lice sa invaliditetom zasnovalo radni odnos kod učesnika Konkursa,  rešenje nadležnog organa kojim se utvrđuje invaliditet, fotokopiju radne knjižice ili potvrdu učesnika Konkursa da je osoba sa invaliditetom i dalje u radnom odnosu kod učesnika Konkursa (prilaže se u slučaju da je kod pravnog lica zaposlena osoba sa invaliditetom);
6. Finansijski izveštaj (bilans uspeha) za 2016. godinu.

Uz prijavu na Konkurs fizička lica podnose:

1. Dokaz o uplati naknade za preuzimanje konkursne dokumentacije;
2. Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije o registraciji za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u privremenom objektu - kiosku za koji se konkuriše;
3. Fotokopiju/izvod iz lične karte;
4. Potvrdu o izvršenoj registraciji za poreski identifikacioni broj;
5. Potvrdu Prvog osnovnog suda u Beogradu da protiv tog lica nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica, odnosno da nije pokrenut krivični postupak pred Prvim, Drugim, Trećim osnovnim sudom u Beogradu i Višim sudom u Beogradu;
6. Dokaz da je lice sa invaliditetom zasnovalo radni odnos kod učesnika Konkursa, rešenje nadležnog organa kojim se utvrđuje invaliditet, fotokopiju radne knjižice ili potvrdu učesnika Konkursa da je osoba sa invaliditetom i dalje u radnom odnosu kod učesnika Konkursa (prilaže se u slučaju da je kod fizičkog lica zaposlena osoba sa invaliditetom);
7. Finansijski izveštaj (bilans uspeha) ili Potvrdu o prosečnom stanju i prometu na računu iz banke, za 2016. godinu.

Korisnici određenim Konkursom, dužni su da:
- snose troškove izrade Elaborata - mikrolokacijske razrade lokacija - mesta postavljanja privremenih objekata – kioska na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula, uplatom Gradskoj opštini Palilula iznosa od 23.496,50 dinara, na račun broj: 840-745151843-03, „Ostali  prihodi u korist nivoa opština“,  broj modela 97, s pozivom na broj 53-015, primalac Gradska opština Palilula,
- kao i druge troškove, koji nastanu u postupku određivanja korisnika lokacija – mesta postavljanja privremenih objekata – kioska na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula, a padaju na teret korisnika određenog Konkursom, shodno pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu predmetnu oblast, u iznosu od 2.056,00 dinara, uplatom na račun broj: 840-745151843-03, „Ostali prihodi u korist nivoa opština“,  broj modela 97, s pozivom na broj 53-015, primalac Gradska opština Palilula.

Privremeni objekti - kiosci postavljaju se za period važenja Plana postavljanja privremenih objekata – kioska  na području  Gradske opštine Palilula, objavljenog u „Službenom listu  grada Beograda“, broj 28/18  dana 26.03.2018. godine, a koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, sa periodom važenja od pet godina.

Odluku o određivanju korisnika lokacija - mesta postavljanja privremenih objekata – kioska na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula, Komisija je dužna da donese u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.

O svojoj Odluci Komisija će učesnike Konkursa obavestiti pismenim putem, u roku od 3 dana od dana donošenja Odluke.

Na Odluku Komisije o određivanju korisnika lokacije - mesta postavljanja privremenog objekta – kioska na javnoj površini na području Gradske opštine Palilula, učesnik Konkursa ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana prijema Odluke Komisije.
Prigovor se podnosi Veću Gradske opštine Palilula.

Po donošenju pravosnažne Odluke Komisije o određivanju korisnika lokacija - mesta postavljanja privremenih objekata – kioska na javnim površinama na području Gradske opštine Palilula, određeni korisnici su obavezni da u roku od osam dana od dana dostavljanja Odluke, podnesu zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenog objekta - kioska na javnoj površini na području Gradske opštine Palilula, nadležnom Odeljenju građevinskih i stambenih poslova - Odseku komunalnih i stambenih poslova Gradske opštine Palilula, ul. Takovska br. 12 u Beogradu.

Korisnici objekata, dužni su da objekat koriste i delatnost obavljaju, u skladu sa Odlukom o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“,  broj 17/15, 43/15, 71/15 i 126/16), Planom postavljanja privremenih objekata - kioska na području Gradske opštine Palilula („Službeni list grada Beograda“, broj 28/18), i donetim rešenjem.

Korisnicima objekta nije dozvoljeno, da bilo kojim pravnim poslom ili osnovom, omoguće drugom fizičkom ili pravnom licu, korišćenje lokacija - mesta za koje im je izdato odobrenje.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа