Beograd

Конкурс за одређивање корисника локација – места постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД  БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Комисија за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација  - места  постављања привремених и привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула

Број: 061-401/2018-I-8
Дана: 30.05.2018. године
Београд

Комисија за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација - места постављања привремених и привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, на основу члана 14. и члана 16. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени  лист града Београда“,  број 17/15, 43/15, 71/15 и 126/16) и Планa постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, број 28/18)  расписује

КОНКУРС

 за одређивање корисника локација – места  постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула

Планом постављања привремених објеката – киоска на подручју Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, број 28/18), предвиђено је 107 локација за постављање привремених објеката – киоска на подручју  Градске општине Палилула, њихов број, врста, тип и величина.

Конкурс се расписује за одређивање корисника локација - места  постављања привремених објеката – киоска на локацијама које су у Плану одређене бројевима од 1  до 107.

Право учешћа на Конкурсу, имају сва правна и  физичка лица, регистрована за обављање одговарајуће делатности и испуњавају услове утврђене, Одлуком о постављању привремених објеката на територији града Београда и конкурсном документацијом.

Пријаве  на Конкурс  подносе се Градској општини Палилула у Београду, Комисији за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација - места постављања привремених и привремених покретних објеката на јавним површинама на  подручју Градске општине Палилула, ул. Таковска  бр.12 у  Београду.

Пријаве  на Конкурс  подносе се на писарници Градске општине Палилула, у затвореним ковертама,  са назнаком  „ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЦИЈУ БР.___ , ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ  КОНКУРСУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА - КИОСКА,  НЕ ОТВАРАТИ“,  у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Вечерње новости“, интернет страници и огласној табли  Градске општине Палилула, односно закључно са даном 08.06.2018. године.  

Учесници Конкурса дужни су да уплати износ  од  8.484,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, "Општинска административна такса", број модела 97, с позивом на број 53-015, прималац Градска општина Палилула, а на име преузимања конкурсне документације за постављање привременог објекта – киоска на подручју Градске општине Палилула.
Овај износ таксиран је сходно тарифном броју 11. тачка 1. Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“,  број  50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 и 67/17).

Преузимање конкурсне документације за постављање привременог објекта – киоска на јавној површини на подручју Градске општине Палилула, може се извршити сваког радног дана током периода трајања Конкурса, од 9 до 13 часова, у канцеларији бр. 21, која се налази  на првом спрату зграде Градске општине Палилула у ул.Таковска бр. 12 у Београду.

Учесници Конкурса могу конкурисати за више локација.

Пријава на Конкурс се подноси, за сваку локацију – место постављања привременог објекта – киоска, посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 2. ове Конкурсне документације.

Пријаве се попуњавају  штампаним словима, читко без исправки.

Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Намена привремених објеката – киоска, који се постављају  на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула у Београду је шалтерска продаја робе на мало или пружање услуга.

Радно време привремених објеката – киоска, који се постављају  на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула у Београду, одређује се у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.  

Услови које треба да испуне учесници на Конкурсу за одређивање корисника локације - места  постављање привремених објеката – киоска на подручју Градске општине Палилула су:

- за правна лица: да су  регистровани за обављање одговарајуће делатности и да правном лицу није изречена мера забране обављања делатности.

- за физичка лица: да су регистровани за обављање одговарајуће делатности и да против физичког лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, Другим, Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду.

Комисија за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација - места  постављања привремених и привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, извршиће бодовање пријава на следећи начин:

1. 5 бодова добија учесник Конкурса који  запошљава особе са инвалидитетом, сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ( „Службени  гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013);

2. 5 бодова добија учесник Конкурса који  запошљава највише радника;

3. 1 бод  добија учесник Конкурса који има остварен највећи пословни приход  у 2016. години;

4. 3 бода добија  учесник Конкурса који обавља одговарајућу делатност дуже од 4 (четири) године;

5. 5 бодова  добија учесник Конкурса који је у претходном периоду одређен за корисника привременог објекта – киоска на тој локацији.

У случају да након бодовања пријава за једну локацију више учесника Конкурса има једнак број бодова, предност ће имати онај учесник који је у претходном периоду одређен за корисника привременог објекта – киоска на месту најближем новоформираној локацији.

Статусне промене учесника Конкурса, извршене након објаве Конкурса, а које могу бити од утицаја на бодовање пријава, неће бити узете у разматрање.

Уз пријаву на Конкурс правна лица подносе:

1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације;
2. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије о регистрацији за обављање делатности која ће се обављати у привременом објекту - киоску за који се конкурише;
3. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број;
4. Потврду Привредног суда у Београду или другог надлежног органа, да учеснику Конкурса није изречена мера забране обављања делатности;
5. Доказ да је лице са инвалидитетом засновало радни однос код учесника Конкурса,  решење надлежног органа којим се утврђује инвалидитет, фотокопију радне књижице или потврду учесника Конкурса да је особа са инвалидитетом и даље у радном односу код учесника Конкурса (прилаже се у случају да је код правног лица запослена особа са инвалидитетом);
6. Финансијски извештај (биланс успеха) за 2016. годину.

Уз пријаву на Конкурс физичка лица подносе:

1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације;
2. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије о регистрацији за обављање делатности која ће се обављати у привременом објекту - киоску за који се конкурише;
3. Фотокопију/извод из личне карте;
4. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број;
5. Потврду Првог основног суда у Београду да против тог лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, Другим, Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду;
6. Доказ да је лице са инвалидитетом засновало радни однос код учесника Конкурса, решење надлежног органа којим се утврђује инвалидитет, фотокопију радне књижице или потврду учесника Конкурса да је особа са инвалидитетом и даље у радном односу код учесника Конкурса (прилаже се у случају да је код физичког лица запослена особа са инвалидитетом);
7. Финансијски извештај (биланс успеха) или Потврду о просечном стању и промету на рачуну из банке, за 2016. годину.

Корисници одређеним Конкурсом, дужни су да:
- сносе трошкове израде Елабората - микролокацијске разраде локација - места постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, уплатом Градској општини Палилула износа од 23.496,50 динара, на рачун број: 840-745151843-03, „Остали  приходи у корист нивоа општина“,  број модела 97, с позивом на број 53-015, прималац Градска општина Палилула,
- као и друге трошкове, који настану у поступку одређивања корисника локација – места постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, а падају на терет корисника одређеног Конкурсом, сходно позитивним законским прописима који регулишу предметну област, у износу од 2.056,00 динара, уплатом на рачун број: 840-745151843-03, „Остали приходи у корист нивоа општина“,  број модела 97, с позивом на број 53-015, прималац Градска општина Палилула.

Привремени објекти - киосци постављају се за период важења Плана постављања привремених објеката – киоска  на подручју  Градске општине Палилула, објављеног у „Службеном листу  града Београда“, број 28/18  дана 26.03.2018. године, а који је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања, са периодом важења од пет година.

Одлуку о одређивању корисника локација - места постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, Комисија је дужна да донесе у року од 7 дана од дана истека рока за достављање пријава.

О својој Одлуци Комисија ће учеснике Конкурса обавестити писменим путем, у року од 3 дана од дана доношења Одлуке.

На Одлуку Комисије о одређивању корисника локације - места постављања привременог објекта – киоска на јавној површини на подручју Градске општине Палилула, учесник Конкурса има право приговора у року од 8 дана од дана пријема Одлуке Комисије.
Приговор се подноси Већу Градске општине Палилула.

По доношењу правоснажне Одлуке Комисије о одређивању корисника локација - места постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, одређени корисници су обавезни да у року од осам дана од дана достављања Одлуке, поднесу захтев за издавање одобрења за постављање привременог објекта - киоска на јавној површини на подручју Градске општине Палилула, надлежном Одељењу грађевинских и стамбених послова - Одсеку комуналних и стамбених послова Градске општине Палилула, ул. Таковска бр. 12 у Београду.

Корисници објеката, дужни су да објекат користе и делатност обављају, у складу са Одлуком о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“,  број 17/15, 43/15, 71/15 и 126/16), Планом постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, број 28/18), и донетим решењем.

Корисницима објекта није дозвољено, да било којим правним послом или основом, омогуће другом физичком или правном лицу, коришћење локација - места за које им је издато одобрење.

Палилула линкови