Beograd

Odluka o poništavanju Konkursa za određivanje korisnika lokacija - mesta postavljanja privremenih objekata - kioska na području Gradske opštine Palilula.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA PALILULA
- Predsednik opštine -
Broj: 051-369/2018-1-8
23.05.2018. godine
B e o g r a d

Predsednik Gradske opštine Palilula, na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS", broj 129/07, 83/14 - dr.zakon i 101/16 - dr. zakon), člana 47. Statuta Gradske opštine Palilula („Službeni list grada Beograda", broj 43/08, 16/10 i 35/13) i mišljenja Veća Gradske opštine Palilula br.06- 11/2018-1V-2 od dana 23.05.2018. godine donosi

ODLUKU

o poništavanju Konkursa za određivanje korisnika lokacija - mesta postavljanja privremenih objekata - kioska na području Gradske opštine Palilula.

I

Poništava se Konkurs za određivanje korisnika lokacija - mesta postavljanja privremenih objekata - kioska na području Gradske opštine Palilula objavljen u dnevnom listu „Večernje novosti", na internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske opštine Palilula dana 09.05.2018. godine, zbog uočenih nepravilnosti u kriterijumima.

II

Ovu Odluku objaviti u dnevnom listu „Večernje novosti", na internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske opštine Palilula.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа