Beograd

Одлука о поништавању Конкурса за одређивање корисника локација - места постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
- Председник општине -
Број: 051-369/2018-1-8
23.05.2018. године
Б е о г р а д

Председник Градске општине Палилула, на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС", број 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. закон), члана 47. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда", број 43/08, 16/10 и 35/13) и мишљења Већа Градске општине Палилула бр.06- 11/2018-1V-2 од дана 23.05.2018. године доноси

ОДЛУКУ

о поништавању Конкурса за одређивање корисника локација - места постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула.

I

Поништава се Конкурс за одређивање корисника локација - места постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула објављен у дневном листу „Вечерње новости", на интернет страници и на огласној табли Градске општине Палилула дана 09.05.2018. године, због уочених неправилности у критеријумима.

II

Ову Одлуку објавити у дневном листу „Вечерње новости", на интернет страници и на огласној табли Градске општине Палилула.

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула