Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Građevinski materijal za izbegla i interno raseljena lica na teritoriji GO Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Građevinski materijal za izbegla i interno raseljena lica na teritoriji GO Palilula

44100000 - Građevinski materijali i pripadajući proizvodi

Ugovorena vrednost: 4.623.440,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "ekonomski najpovoljnija ponuda"
Broj primljenih ponuda: 3
Ponuđena cena:

- Najviša - 4.771.247,80 dinara bez PDV-a
- Najniža - 4.154.387,60 dinara bez PDV-a

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 4.771.247,80 dinara bez PDV-a
- Najniža - 4.154.387,60 dinara bez PDV-a

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 07.05.2018. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.05.2018 .godine
Osnovni podaci o dobavljaču: MILOŠEVIĆ DOO sa sedištem u Kruševcu, ul. Železnička br. 46
Period važenja ugovora: do izvršenja svih ugovornih obaveza

Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа