Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица на територији ГО Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица на територији ГО Палилула

44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи

Уговорена вредност: 4.623.440,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 3
Понуђена цена:

- Највиша - 4.771.247,80 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 4.154.387,60 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 4.771.247,80 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 4.154.387,60 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.05.2018. године
Датум закључења уговора: 25.05.2018 .године
Основни подаци о добављачу: МИЛОШЕВИЋ ДОО са седиштем у Крушевцу, ул. Железничка бр. 46
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула