Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће поправке и одржавање зграда из буџета ГО Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Текуће поправке и одржавање зграда из буџета ГО Палилула - замена столарије, радови на хидроизолацији, молерско фарбарски и радови на поправци жичане ограде

ОРН: 45260000 радови на крову и други посебни грађевински радови
45330000 водоинсталатерски  и санитарни радови
45421000 столарски радови и уградња столарије

Уговорена вредност: 4.709.052,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена:
- Највиша - 4.709.052,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 3.393.920,80 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 4.709.052,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 3.393.920,80 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.05.2018. године
Датум закључења уговора: 24.05.2018. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: "BIMBO" d.o.o., са седиштем у Београду - Сремчица, ул. Београдска бр. 229 и "НОВИ ГРАД - инжењеринг" д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Јасмина бр. 38  
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза.

Председник комисије за јавне набавке    
Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула