Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Адаптација просторија МЗ Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:
Адаптација просторија МЗ Градске општине Палилула

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  
45262700 - Адаптација зграда

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула