Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула (бр.18-47)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 14.05.2018. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула (бр.18-47)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1:  Молим Вас да нам  дате додатно појашњење у вези ЈН бр. 18-47 – Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула:
У предмеру на неким позицијама нема количина. Да ли за те позиције треба давати једничне цене?

ОДГОВОР: Не. За позиције у предмеру где не стоје  јединице мере(количина), не треба исказивати јединичне цене.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови
Наша кућа Палилула