Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Набавка таблет рачунара за најбоље ученике са територије ГО Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка таблет рачунара за најбоље ученике са територије ГО Палилула
30213200 - Таблет рачунари

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула