Beograd

КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА ЛОКАЦИЈА – МЕСТА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Комисија за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација - места постављања привремених и привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, на основу члана 19. и члана 21. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени  лист града Београда“,  број 17/15, 43/15 и 71/15) и Планa постављања тезги и других привремених покретних објеката на јавним површинама на  подручју Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, број 28/18) расписује

КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА ЛОКАЦИЈА – МЕСТА  ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Планом постављања тезги и других привремених покретних објеката  на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, број 28/18), предвиђено је 35 локација – места постављања привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, њихов број, врста, тип и величина.

Конкурс се расписује за одређивање корисника локација - места  постављања привремених покретних објеката за:
- 23 локације - места постављања привремених покретних објеката – конзерватора за сладолед,
- 8 локација - места постављања привремених покретних објеката – апарата за кокице,
- 1 локацију - место постављања привременог покретног објекта – ротациони сталак за продају штампе,
- 1 локацију - место постављања привременог покретног објекта – сандук за чишћење обуће,
- 2 локације - места постављања привремених покретних објеката – апарата за кестен и кукуруз.

Право учешћа на Конкурсу, имају сва правна и  физичка лица, регистрована за обављање одговарајуће делатности и испуњавају услове утврђене, Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и конкурсном документацијом.

Пријаве  на Конкурс  подносе се Градској општини Палилула у Београду, Комисији за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација - места постављања привремених и привремених покретних објеката на јавним површинама на  подручју Градске општине Палилула, ул. Таковска  бр.12 у  Београду.

Пријаве  на Конкурс  подносе се на писарници Градске општине Палилула, у затвореним ковертама,  са назнаком  „ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЦИЈУ БР.___ , ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ  КОНКУРСУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ  ПОКРЕТНОГ  ОБЈЕКТА -  _____________________, НЕ ОТВАРАТИ“,  у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Вечерње новости“,  односно интернет страници и огласној табли  Градске општине Палилула.

Учесници Конкурса дужни су да уплати износ од 5.656,00 динара на рачун број 840-742251843-73, "Општинска административна такса", број модела 97, с позивом на број 53-015, прималац Градска општина Палилула, а на име преузимања конкурсне документације за постављање привременог покретног објекта на јавној површини на  подручју Градске општине Палилула.
Овај износ таксиран је сходно тарифном броју 11. тачка 1. Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“,  број  50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 и 67/17).

Преузимање конкурсне документације за постављање привременог покретног објекта на јавној површини на подручју Градске општине Палилула, може се извршити сваког радног дана током периода трајања Конкурса, од 9 до 13 часова, у канцеларији бр. 21, која се налази  на првом спрату зграде Градске општине Палилула у ул.Таковска бр. 12 у Београду.

Учесници Конкурса могу конкурисати за више локација.

Пријава на Конкурс се подноси, за сваку локацију – место постављања привременог покретног објекта, посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 2. ове Конкурсне документације.

Пријаве се попуњавају  штампаним словима, читко без исправки.

Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Намена привремених покретних објеката, који се постављају  на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула у Београду је продаја робе на мало или пружање услуга.

Радно време привремених покретних објеката који се постављају  на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула у Београду, одређује се у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.  

Услови које треба да испуне учесници на Конкурсу за одређивање корисника локације - места  постављање привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула су:

- за правна лица: да су  регистровани за обављање  одговарајуће  делатности и да правном лицу није изречена мера забране обављања делатности.

- за физичка лица: да су регистровани за обављање одговарајуће делатности и да против физичког лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, Другим, Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду.

Комисија за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација - места  постављања привремених и привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, извршиће бодовање пријава на следећи начин:

1. 2 бода  добија учесник Конкурса који  запошљава особе са инвалидитетом, сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ( „Службени  гласник РС, бр. 36/2009 и 32/2013);
2. 2 бода добија учесник Конкурса који  запошљавање више радника;
3. 1 бод добија учесник Конкурса који дуже обавља одговарајућу делатност;
4. 1 бод добија  учесник Конкурса који има остварен највећи пословни  приход у 2016. години.

У случају да након бодовања пријава за једну локацију више учесника Конкурса има једнак број бодова, предност ће имати онај учесник који је у претходном периоду одређен за корисника привременог покретног објекта на месту најближем новоформираној локацији.

Статусне промене учесника Конкурса, извршене након објаве Конкурса, а које могу бити од утицаја на бодовање пријава, неће бити узете у разматрање.

Уз пријаву на Конкурс правна лица подносе:

1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације;
2. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије о регистрацији за обављање делатности која ће се обављати у привременом покретном објекту за који се конкурише;
3. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број;
4. Потврду Привредног суда у Београду или другог надлежног органа, да учеснику Конкурса није изречена мера забране обављања делатности;
5. Доказ да је лице са инвалидитетом засновало радни однос код учесника Конкурса,  решење надлежног органа којим се утврђује инвалидитет, фотокопију радне књижице или потврду учесника Конкурса да је особа са инвалидитетом и даље у радном односу код учесника Конкурса (прилаже се у случају да је код правног лица запослена особа са инвалидитетом);
6. Финансијски извештај (биланс успеха) за 2016. годину.

Уз пријаву на Конкурс физичка лица подносе:

1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације;
2. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије о регистрацији за обављање делатности која ће се обављати у привременом покретном објекту за који се конкурише;
3. Фотокопију/извод из личне карте;
4. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број;
5. Потврду Првог основног суда у Београду да против тог лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, Другим, Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду;
6. Доказ да је лице са инвалидитетом засновало радни однос код учесника Конкурса, решење надлежног органа којим се утврђује инвалидитет, фотокопију радне књижице или потврду учесника Конкурса да је особа са инвалидитетом и даље у радном односу код учесника Конкурса (прилаже се у случају да је код физичког лица запослена особа са инвалидитетом);
7. Финансијски извештај (биланс успеха) или Потврду о просечном стању и промету на рачуну из банке, за 2016. годину.

Корисници одређеним Конкурсом, дужни су да:

- сносе трошкове израде Елабората - микролокацијске разраде локација - места постављања привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, уплатом Градској општини Палилула износа од 23.496,50 динара, на рачун број: 840-745151843-03, „Остали  приходи у корист нивоа општина“,  број модела 97, с позивом на број 53-015, прималац Градска општина Палилула,
- као и друге трошкове, који настану у поступку одређивања корисника локација – места постављања привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, а падају на терет корисника одређеног Конкурсом, сходно позитивним законским прописима који регулишу предметну област, у износу од 4.570,00 динара, уплатом на рачун број: 840-745151843-03, „Остали приходи у корист нивоа општина“,  број модела 97, с позивом на број 53-015, прималац Градска општина Палилула.

Привремени покретни објекти постављају се за период важења Плана постављања тезги и других привремених покретних објеката на јавним површинама  на подручју  Градске општине Палилула, објављеног у „Службеном листу  града Београда“, број 28/18  дана 26.03.2018. године, а који је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања, са периодом важења од пет година.

Одлуку о одређивању корисника локација - места постављања привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, Комисија је дужна да донесе у року од 7 дана од дана истека рока за достављање пријава.

О својој Одлуци Комисија ће учеснике Конкурса обавестити писменим путем,  у року од 3 дана од дана доношења Одлуке.

На Одлуку Комисије о одређивању корисника локација - места постављања привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, учесник Конкурса има право приговора у року од 8 дана од дана пријема Одлуке Комисије.

Приговор се подноси Већу Градске општине Палилула.

По доношењу правоснажне Одлуке Комисије о одређивању корисника локација - места постављања привремених покретних објеката  на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула, одређени корисници су обавезни да у року од осам дана од дана достављања Одлуке, поднесу захтев за издавање одобрења за постављање привременог покретног објекта на јавној површини на подручју Градске општине Палилула, надлежном Одељењу грађевинских и стамбених послова - Одсеку комуналних и стамбених послова Градске општине Палилула, ул. Таковска бр. 12 у Београду.

Корисници објеката, дужни су да објекат користе и делатност обављају, у складу са Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“,  број 17/15, 43/15 и 71/15), Планом постављања тезги и других привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, број 28/18), и донетим решењем.

Корисницима објекта није дозвољено, да било којим правним послом или основом, омогуће другом физичком или правном лицу, коришћење локација - места за које им је издато одобрење.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула