Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Штампање листа Палилула (бр.18-28)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12    
Дана: 03.05.2018. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Штампање листа Палилула (бр.18-28)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: " Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку услуга бр. 18-28, „Штампање листа Палилула“, утврдили смо да у конкурсна документација није потпуна, будући да према нумерацији документа недостају стране од 35 до 73.

Према члану 61. ЗЈН, наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне документације.
Сходно томе, позивам Вас да исправите грешку у конкурсној документацији, и у складу са изменом конкурсне документације продужите рок за подношење понуда."

ОДГОВОР: Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке. Конкурсна документација је потпуна и у целости је објављена, завршава се са страном 34. што се недвосмислено види из садржаја Конкурсне документације.

Председник комисије за јавне  набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула