Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова Текуће поправке и одржавање зграда из буџета ГО Палилула - замена столарије, радови на хидроизолацији, молерско фарбарски и радови на поправци жичане ограде (бр. 1.3.1.)


Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 03.05.2018. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавкурадова Текуће поправке и одржавање зграда из буџета ГО Палилула - замена столарије, радови на хидроизолацији, молерско фарбарски и радови на поправци жичане ограде  (бр. 1.3.1.)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:
 

ПИТАЊЕ бр.1: "У додатним условима под ставком 1-б) која се односи на пословни капацитет, тражи се да понуђач достави референце наручилаца у вредности од минимум 10 милиона динара, за послове реализоване у претходних годину дана од дана објављивања позива за подошење понуда. Дали то значи да уговори могу бити потписани и пре 05.04.2017. године с обзиром да је позив за подношење понуда објављен 05.04.2018. године, а реализовани стриктно у претходних годину дана од дана објављивања позива?"
 

ОДГОВОР: Наручилац тражи да се доставе референце реализованих уговора у претходних годину дана, тако да потписивање уговора може бити и пре 05.04.2017. године.
 

ПИТАЊЕ бр.2: "Такође, под ставком 2-а) која се односи на технички капацитет, наведено је да се доказивање врши очитаном саобраћајном, полисом и пописном листом. Да ли то значи да се као доказ може приложити искључиво пописна листа за претходну годину или ће као доказ бити уважени и фактура као доказ да су средства купљена у овој години односно после 31.12.2017. године или уговор о закупу/најму/лизингу?"
 

ОДГОВОР: Наручилац ће уважити фактуру, уговор о закупу/најму/лизингу као доказ за тражени технички капацитет.

Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула