Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ИНТЕРНЕТ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

ИНТЕРНЕТ 

72410000-провајдерске услуге


Уговорена вредност: 1.380.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена: 
- Највиша - 1.440.000,00 динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 1.380.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.02.2018. године 
Датум закључења уговора: 01.03.2018. године
Основни подаци о добављачу: "ORION TELEKOM" д.о.о. - ул. Насеље Земун Поље Мала пруга бр. 8, Београд 


Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи у две буџетске године, у 2018. и јануар - фебруар 2019. године. 

 

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула