Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Обезбеђење пословних просторија

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Обезбеђење пословних просторија
79710000 - Услуге обезбеђења

Уговорена вредност: 8.648.685 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена:
- Највиша - 9.206.355 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 8.648.685 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 9.206.355 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 8.648.685 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.02.2018. године
Датум закључења уговора: 07.03.2018. године
Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда: "VIP SECURITY" d.o.o. - ул. Партизанске авијације бр. 4/II, 11070 Нови Београд и "SION GARD" d.o.o. - ул. Бежанијских илегалаца бр. 3, 11070 Нови Београд
Период важења уговора: од дана потписивања уговора од стране овлашћених представника и обухвата период од две буџетске године, 2018. годину и јануар - фебруар 2019. год.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула