Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуге мобилне телефоније

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

Набавка услуга

Услуге мобилне телефоније бр.18-24
64212000 – Услуге мобилне телефоније

Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"

Процењена вредност јавне набавке је 2.025.000,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност:

Цена за понуђену услугу по једном претплатнику је 200,00 динара без ПДВ-а
Висина буџета за бенифицирану куповину моб. телефона 1.710.000,00 динара без ПДВ-а
Брзина протока интернета коју понуђач нуди је 42 мбит/с

Број примљених понуда: 3

Понуђена цена најнижа:
Цена за понуђену услугу по једном претплатнику је 200,00 динара без ПДВ-а.
Висина буџета за бенифицирану куповину моб. телефона 1.710.000,00 динара без ПДВ-а
Брзина протока интернета коју понуђач нуди је 42 мбит/с

Понуђена цена највиша:
Цена за понуђену услугу по једном претплатнику је 645,00 динара без ПДВ-а.
Висина буџета за бенифицирану куповину моб. телефона 2.213.000,00 динара без ПДВ-а
Брзина протока интернета коју понуђач нуди је 42 мбит/с

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.02.2018. године
Датум закључења уговора: 01.03.2018. године
Основни подаци о добављачу: "VIP MOBILE" d.o.o., Милутина Миланковића бр.1ж, 11070 Нови Београд.
Период важења уговора: од 01.03.2018. године. и важи у две буџетске године, 2018. години и јануар и фебруар 2019. год.

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула