Beograd

ПРВИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2018. ГОДИНИ

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
-Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана
Број: 031-225/1-2/2018
07.03.2018.године
Београд

Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана на седници одржаној 07.03.2018.године, на основу члана 5, став 1. Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула ("Сл.лист Града Београда" број 101/14) доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ПРВОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2018. ГОДИНИ

1. Организације које могу конкурисати

• Удружења која спроводе активности у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом
• Удружења која спроводе спортске програме и активности у области школског спорта и рада са млађим селекцијама
• Удружења која спроводе обуке за пружање прве помоћи
• Удружења која спроводе социо-хуманитарне активности
• Удружења која се баве организацијом културних и  традиционалних манифестација
• Удружења која спроводе едукативне програме и активности за младе
• Удружења која се баве безбедношћу  у саобраћају

2. Удружења грађана могу конкурисати за средства по следећим областима

• Програми подршке особама са инвалидитетом кроз подизање капацитета удружења и лица која спроводе одговарајуће програме
• Програми подршке рањивим категоријама становништва и друге социо-хуманитарне активности
• Програми обуке лица за пружање прве помоћи
• Програми подршке организовању традиционалних културних манифестација
• Програми израде стратегије локалне безбедности Градске општине Палилула са циљем отклањања претњи по безбедност грађана
• Програми едукације школске деце кроз подизање еколошке свести и правилном одлагању и рециклирању одпада
• Програми едукације школске деце о правилном коришћењу савремених информационо-комуникационих техногија
• Програми подршке спортским организацијама и клубовима
• Програми у области безбедности саобраћаја и унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Палилула

3. Општи услови конкурса

• Право конкурисања за доделу средстава на конкурсу имају регистрована удружења грађана која до 22. 03. 2018. године до 15,30 часова предају свој предлог пројекта на прописаном обрасцу са пратећoм документацијом.
• Пријава за сваки појединачни пројекат се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва остала обавезна, пратећа и пожељна документација као и ЦД, морају бити достављени у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата сматраће се формално неисправном и неће бити узета у обзир приликом оцењивања.
• Једно удружење може конкурисати са једним пројектом
• Пријавe се достављају на следећу адресу:

ПИСАРНИЦА
Градска општина Палилула
Таковска 12, 11000 Београд

• Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање

• Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА ПРВИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Назив подносиоца пријаве:
Адреса подносиоца пријаве:
Област за коју се конкурише:
Назив пројекта:
Напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА

Поред предлога пројекта на прописаном обрасцу потребно је поднети следеће:

- Копију Решења о упису у Регистар организација које се пријављују у Агенцији за привредне регистре
- Копију Статута подносиоца пријаве
- Одлуку Управног одбора организације за учешће у јавном конкурсу
- Копију Статута сваке партнерске организације
- Препоруке донаторских организација и институција
- Потписане и оверене изјаве подносиоца пројекта и (уколико постоји) изјава о партнерству
- Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања уколико је предвиђено пројектом
- Копију завршног рачуна организације за 2017. годину. Организације које су основане током 2017. године нису у обавези да доставе завршни рачун
- ЦД са предлогом пројекта и буџетом пројекта

Предност при одабиру пројеката који ће се финансирати имају удружења регистрована на територији општине Палилула или удружења чији корисници су претежно становници општине Палилула.

Градска општина Палилула може одлучити да конкурс продужи или да средства не додели, уколико ниједан од предлога пројекта не задовољава услове конкурса.
Укупан износ средстава предвиђен за дотације удружењима грађана по овом конкурсу је 15.500.000 динара бруто.  

4. Посебни услови конкурса

Програми подршке особама са инвалидитетом кроз подизање капацитета удружења и лица која спроводе одговарајуће програме

• Организација различитих програма обуке и стваралаштва с циљем подстицања додатног образовања особа са инвалидитетом и њихове боље инклузије у различите друштвене сфере
• Спровођење програма који се односе на унапређење културних садржаја намењених особама са инвалидитетом
• Стварање одрживих механизама с циљем подизања капацитета организација које пружају подршку особама са инвалидитетом

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 1.000.000 динара бруто

Програми подршке рањивим категоријама становништва (трудницама, избеглим и расељеним лицима...) и друге социо-хуманитарне активности, као и превентивни и истраживачки програми у области социјалне политике

• Формирање мреже подршке посебно осетљивим групама деце и младих   
• Спровођење програма психосоцијалне подршке рањивим категоријама становништва
• Спровођење програма афирмације дечијих права и подршка деци у кризним ситуацијама
• Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у храни, грађевинском материјалу итд.
• Спровођење истраживачких и превентивних програма у области безбедности деце

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 5.000.000 динара бруто

Програм обуке лица за пружање прве помоћи

• Организација обуке и стручне подршке намењене лицима која пружају прву помоћ и организовану подршку у случајевима природних катастрофа, саобраћајних несрећа или приликом одржавања масовних скупова
Укупна средства за реализацију наведеног програма износе 500.000 динара бруто

Програм подршке организовању традиционалних и културних манифестација

• Организација манифестација на којима се промовише значај традиционалних вредности
• Организовање музичких фестивала, пеотских вечери, изложби фотографија  итд.

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 1.000.000 динара бруто

Програм израде стратегије локалне безбедности на општини Палилула са циљем отклањања претњи по безбедност грађана

• Резултат пројекта треба да буде стратегија локалне безбедности о начину и правцима изградње и очувања локалне безбедности на општини Палилула
• Минимум један успешно завршен пројекат који се тиче друштвеног развоја на националном нивоу који је трајао у периоду не мањем од шест месеци
• Да удружење има проверљив капацитет за управљање пројектима
• Да консултант на пројекту буде ангажован у високообразовној институцији најмање у звању асистента у области програма конкурса
• Да је консултант био ангажован на пројекту чија је тема била локална безбедност не мање од три месеца
• Да има меморандум о сарадњи са бар једном републичком институцијом најмање годину дана од расписивања конкурса

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 800.000 динара бруто

Програм едукације за децу основних школа о значају подизања еколошке свести и правилном одлагању и рециклирању отпада

• Организовање радионица чији је циљ подизање еколошке свести код ђака основних школа кроз едукацију
• Организовање најмање једне радионице у три основне школе или јавне трибине на територији општине Палилула

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 600.000 динара бруто

Програм едукације школске деце о правилном коришћењу савремених информационо-комуникационих техногија

• Организовање радионица/предавања чији је циљ едукација ђака основних школа о опасностима коришћења интернета и друштвених мрежа
• Минимум један успешно реализован пројекат на тему безбедности деце
• Да удружење има проверљив капацитет за управљање и реализацију пројекта
• Организовање најмање једне радионице у три основне школе или јавне трибине на територији општине Палилула

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 600.000 динара бруто

Програм подршке спортским организацијама и клубовима

• Стварање одрживих механизама с циљем подизања капацитета организација које спроводе различите спортске активности
• Организација спортских припрема, турнира и рада са млађим категоријама, као и средства за редовно функционисање клубова

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 3.000.000 динара бруто

Програм у области безбедности саобраћаја и унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Палилула.

• Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Палилула
• Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији општине Палилула

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 3.000.000 динара бруто

5. Критеријуми и мерила за оцењивање предлога пројеката

Административна провера

Сви програми/пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације.

Административна провера састоји се из два дела:

1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми
2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају критеријуме постављене у Одлуци, да ли је трајање у складу са правилима конкурса

Техничко-финансијска провера

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета

Критеријуми:

1. Финансијски и оперативни капацитет
Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручност и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта) - максимално 5 бодова

2. Релевантност - квалитет пројекта
Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања -
максимално 10 бодова

Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника - максимално 5 бодова

Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани - максимално 5 бодова

3. Методологија

Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима - максимално 5 бодова
Да ли су планирани резултати реални. Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности -максимално 5 бодова
Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени. Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1

Максимално 5 бодова
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив - максимално 5 бодова

4. Одрживост пројекта

Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе - максимално 5 бодова
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи - максимално 5 бодова

5. Буџет и рационалност трошкова

Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта - максимално 5 бодова
Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори - максимално 5 бодова
Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући -максимално 5 бодова.

Максимални укупни резултат 70 бодова

6. Резултати конкурса

Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана ће у року од 10 радних дана од завршетка конкурса утврдити предлог ранг листе са бодовима предложених програма/пројеката и исти објавити на званичној интернет страници Градске општине Палилула на адреси www.palilula.org.rs.

На ову ранг листу учесници конкурса имају право приговора у року од три радна дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 5 радних дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим пријавама, предлог коначне листе са бодовима предложених пројеката и предлог Одлуке о избору програма/пројеката који ће се суфинансирати из буџета Градске општине Палилула.

Извештај се доставља Већу Градске општине Палилула на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и Одлуке за доделу средстава. Одлуку о избору програма/пројеката који се суфинансирају из буџета Градске општине Палилула на основу коначне ранг листе доноси Веће Градске општине Палилула.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса са образложењем на званичној интернет презентацији Градске општине Палилула. На званичној интернет презентацији Градске општине Палилула ће бити објављени програми/пројекти који се суфинансирају из буџета Градске општине Палилула.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

СТАНКО ГУЈАНИЧИЋ

ПРЕУЗМИТЕ:

Анекс 1 образац за писање предлога пројекта
Анекс 2 образац буџета
Анекс 3 образац cv

Палилула линкови
Наша кућа Палилула