Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Eлектрична енергија

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Eлектрична енергија  (закључење уговора за потпуно снабдевање)
ОРН: 09310000 – електрична енергија

Уговорена вредност:
Цена за 1kWh:
•    на ниском напону електричне енергије:
    у вишој тарифи 5,75 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,90 динара
    у нижој тарифи 3,61 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 4,33 динара

•    у широкој потрошњи електричне енергије:
    у вишој тарифи 5,75 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,90 динара
    у нижој тарифи 3,61 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 4,33 динара
једнотарифно бројило 5,05 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,06 динара.

Према стварно испорученој количини електричне енергије, као и са пратећим трошковима за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а наjвише до износа процењене вредности набавке у износу од 9.733.333 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша
•    на ниском напону електричне енергије:
    у вишој тарифи 5,75 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,90 динара
    у нижој тарифи 3,61 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 4,33 динара

•    у широкој потрошњи електричне енергије:
    у вишој тарифи 5,75 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,90 динара
    у нижој тарифи 3,61 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 4,33 динара
једнотарифно бројило 5,05 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,06 динара.

Према стварно испорученој количини електричне енергије, као и са пратећим трошковима за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а наjвише до износа процењене вредности набавке у износу од 9.733.333 динара без ПДВ-а.
- Најнижа
•    на ниском напону електричне енергије:
    у вишој тарифи 5,75 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,90 динара
    у нижој тарифи 3,61 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 4,33 динара

•    у широкој потрошњи електричне енергије:
    у вишој тарифи 5,75 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,90 динара
    у нижој тарифи 3,61 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 4,33 динара
једнотарифно бројило 5,05 динара без ПДВ-а; а са ПДВ-ом 6,06 динара.

Према стварно испорученој количини електричне енергије, као и са пратећим трошковима за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а наjвише до износа процењене вредности набавке у износу од 9.733.333 динара без ПДВ-а.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2018. године
Датум закључења уговора: 01.03.2018. године
Основни подаци о добављачу: "ЕПС Снабдевање" d.o.o.  ул. Царице Милице, бр. 2, Београд
Период важења уговора: од 01.03.2018. и обухвата период од две буџетске године, 2018. год. и јануар - фебруар 2019. год.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула