Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Одржавање хигијене и помоћни послови

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Одржавање хигијене и помоћни послови

909100000 - Услуге чишћења

Уговорена вредност: 17.980.140 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша - 17.980.140 динара без ПДВ-а
- Најнижа -17.980.140 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.02.2018.
Датум закључења уговора: 01.03.2018. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: a) "TIME PARTNER" d.o.o., ул. Растка Петровића бр. 43, Београд; б) "DIZ HIGIJENA" d.o.o., ул. Херцега Стјепана бр. 3, Београд и в) Društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu "SANI ECO VITA" d.o.o., ул. Пилота Михаила Петровића бр. 79а, Београд
Период важења уговора: од 01.03.2018. године и обухвата период од две буџетске године, 2018. год. и јануар - фебруар 2019. год.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула