Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ХАУС МАЈСТОР

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

ХАУС МАЈСТОР

50710000 – Услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама

Уговорена вредност по норма часу: 850,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша – 850,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа – 850,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2018. године
Датум закључења уговора: 01.03.2018. године
Основни подаци о добављачу: "МАКСИТЕЛ" д.о.о. - ул. Првобораца бр.32а, 11090 Београд
Период важења уговора: Уговор се закључује у трајању од 12 (дванаест) месеци почев од 01.03.2018. год. и обухвата период од две буџетске године, 2018. год. и јануар - фебруар 2019. године

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула