Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање софтверског пакета Хермес

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Текуће одржавање софтверског пакета Хермес
72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

Уговорена вредност на месечном нивоу: 215.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност: 2.580.000,00  динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Најнижа - 2.580.000,00  динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора:23.02.2018. год.
Датум закључења уговора: 01.03.2018. год.
Основни подаци о добављачу: " Mega Computer engineering " d.о.о. - ул. Мис Ирбијеве бр.48г, 11000 Београд
Период важења уговора: 2018. год. и јануар - фебруар 2019.год.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови
Наша кућа Палилула