Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуге фиксне телефоније

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

Набавка услуга

Услуге фиксне телефоније бр. 18-22

64211000 – Услуге јавне телефоније

Уговорена вредност:
цена месечне претплате по ISDN BRI прикључку је 549,17 динара без ПДВ-а,
цена месечне претплате по POTS телефонском прикључку је 549,17 без ПДВ-а,
цена месечне претплате по BIZ-TRAKING телефонском прикључку је 472,50 без ПДВ-а,  цена минута разговора у месном саобраћају је 1,00 без ПДВ-а,
цена минута разговора у међумесном саобраћају је 1,00 без ПДВ-а,
цена минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима у националним мрежама је 6,67 без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
цена месечне претплате по ISDN BRI прикључку је 549,17 динара без ПДВ-а,
цена месечне претплате по POTS телефонском прикључку је 549,17 без ПДВ-а,
цена месечне претплате по BIZ-TRAKING телефонском прикључку је 472,50 без ПДВ-а,  цена минута разговора у месном саобраћају је 1,00 без ПДВ-а,
цена минута разговора у међумесном саобраћају је 1,00 без ПДВ-а,
цена минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима у националним мрежама је 6,667 без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.02.2018.године
Датум закључења уговора: 01.03.2018.године
Основни подаци о добављачу: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. са седиштем у Београду, ул. Таковска бр. 2
Период важења уговора: од 01.03.2018. године. и важи у две буџетске године, у 2018. години и јануар и фебруар 2019. год.

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула