Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
64212000 – Услуге мобилне телефоније

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула