Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Текуће одржавање софтверског пакета Сириус

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Текуће одржавање софтверског пакета  Сириус који се користи за евидентирање и праћење кретања предмета који подразумава и допуне и измене приликом законских промена, обуку корисника, као и отклањање евентуалних грешака на програмима.

ОРН - 72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

ПРЕУЗМИТЕ: обавештење и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула