Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Радови на санацији школског дворишта


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Радови на санацији школског дворишта 
Понуђена цена: 
- Највиша - 1.658.497,60  динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 1.658.497,60    динара без ПДВ-а 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.12.2017. године
Датум закључења уговора: 29.12.2017. године
Основни подаци о добављачу: "EMPORION COMPANY" d.o.o., ул. Ваљевског

ОРН: 4522000 - Радови на нискоградњи и радови на високоградњи

Уговорена вредност: 1.658.497,60  динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда: 1
 одреда бр. 82, Београд 
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза. Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула