Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Израда пројектне документације за реконструкцију, адаптацију и надоградњу Ламеле Б објекта ОШ "Стеван Сремац"

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
Врста предмета: Услуге 

Предмет јавне набавке
Израда пројектне документације за реконструкцију, адаптацију и надоградњу Ламеле Б објекта ОШ "Стеван Сремац" 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова
IA02 - Пројекат и план 


ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула