Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Текуће поправке и одржавање - замена столарије, радови на хидроизолацији и керамичарски радови

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови 

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање - замена столарије, радови на хидроизолацији и керамичарски радови 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45260000 радови на крову и други посебни грађевински радови
45330000 водоинсталатерски  и санитарни радови
45421000 столарски радови и уградња столарије

ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула