Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула

63516000- услуге организације путовања  
Врста предмета: услуга 

ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Конкурсна документација

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула