Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Пројекат за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

Пројекат за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

ОРН: 79421200 - Услуге припреме пројекта изузев грађевинских радова
IA02 - Пројекат и план


Уговорена вредност: 820.000,00  динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена: 
Највиша - 820.000,00  динара без ПДВ-а 
Најнижа - 820.000,00  динара без ПДВ-а 


Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2017. године
Датум закључења уговора: 18.12.2017. године
Основни подаци о добављачу: "BHL PROJEKT" d.o.o., ул. Војводе Степе бр. 249, 11000 Београд 
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза. 


Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула