Beograd

КОНАЧНУ ЛИСТУ ОДАБРАНИХ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

Република Србија 
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

-Комисија за избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/ пребивалиштем на територији Градске општине Палилула, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области-

Број: 061-291/2016-I-8/3 
Датум: 13.11.2017. године
Београд

На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/пребивалиштем на територији Градске општине Палилула, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области, бр. 061-291/2016-I-8 од 28.12.2016. године, а у складу са чл.17. Правилника о раду Комисије, Комисија је на својој четвртој седници, одржаној дана 13.11.2017. године, утврдила 

КОНАЧНУ  ЛИСТУ ОДАБРАНИХ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

1.Утврђује се Коначна листа одабраних корисника за доделу средстава за економско оснаживање породица интерно расељених лица (ИРЛ) која имају пребивалиште/ боравиште на територији ГО Палилула, кроз набавку робе и материјала за покретање, развој и унапре-ђење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области, и то за следећа лица:

1.1. Љушић Магдалена, бр. пријаве: 749/17, бр. бодова 80, износ додељене помоћи: 166.440,00 динара;
1.2. Стриковић Драган, бр. пријаве: 748/17, бр. бодова: 50; износ додељене помоћи: 168.060,00 динара;
1.3. Селими Хамдија, бр. пријаве: 751/17, бр. бодова: 50;  износ додељене помоћи: 168.377,00 динара;
1.4. Љушић Милун, бр. пријаве: 750/17, бр. бодова: 50; износ додељене помоћи: 168.377,00 динара; 
1.5. Димитријевић Радован, бр. пријаве: 747/17, бр. бодова: 30; износ додељене помоћи: 164.373,00 динара;
1.6. Ордић Новица, бр. пријаве: 758/17, бр. бодова: 30; износ додељене помоћи: 164.373,00 динара.

2. Коначна листа одабраних корисника биће објављенa на огласним таблама и на сајту ГО Палилула.

Образложење
Комисија за избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/ пребивалиштем на територији Градске општине Палилула, кроз набавку и доделу робе и ма-теријала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, за-натској, услужној и другој области је на својој првој седници, одржаној дана 24.08.2017. године расписала Јавни позив за пријављивање породица интерно расељених лица (ИРЛ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у економском оснаживању кроз доходовне активности, са роком за пријављивање од 28.08. до 27.09.2017. године. 

На својој другој седници, одржаној дана 03.10.2017. године, Комисија је разматрала све приспеле пријаве и констатовала да се у предвиђеном року на Јавни позив пријавило 6 породица из популације ИРЛ, док ван рока није било пријава. Такође је констатовано и то да само једна пријава има комплетну пратећу документацију (Љушић Милун) и испуњава све услове и мерила из чл. 4. и 5. Правилника о раду Комисије, док осталих пет (5) морају бити комплетиране у  року од 8 дана, сагласно чл. 13. став 2. Правилника.

На својој трећој седници, одржаној дана 18.10.2017. године, Комисија је закључила да су све преостале пријаве (пет), којима је недостајала документација, у предвиђеном року од 8 дана успешно комплетиране, те да се и оне могу избодовати. Пошто је свих шест пријава комплетирано у погледу документације и притом све испуњавају услове и мерила предвиђене чланом 4. и 5. Правилника, Комисија је, сагласно члану 15. Правилника, утврдила Предлог листе корисника и исти објавила на сајту и огласним таблама Општине.

На својој четвртој седници, одржаној дана 13.11.2017. године, Комисија је утврдила да је Предлог листе одабраних корисника, у складу са чл.15. Правилника био објављен на сајту и огласним таблама ГО Палилула у периоду од 18.10.- 06.11.2017. године, односно и више од 8 (осам) дана колики је, сагласно одредбама члана 16. Правилника, предвиђен рок за приговоре на исти. Пошто у наведеном року на Предлог листе корисника није стигао ниједан приговор, према члану 17. Правилника Комисија је донела одлуку о утврђивању Коначне листе одабраних корисника за доделу средстава за економско оснаживање породичних домаћинстава ИРЛ кроз доходовне активности, са исказаним бруто износима помоћи посебно за сваку породицу (а који су резултат чињенице да су: укупна средства за доделу ове помоћи 1.000.000,00 динара и да свих 6 породица испуњава све услове и мерила из Правилника, а притом се профактуре/спецификације тражене робе, приложене од стране самих корисника, уклапају у укупан износ помоћи).


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тодор Шљивар

Палилула линкови
Наша кућа Палилула