Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Уређење атарских путева - (бр.17- 82)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 09.11.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Уређење атарских путева - (бр.17- 82)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1
На страни 28. је написано: „Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности-Образац бр.2“ док је на страни 4. Део И Општи подаци о јавној набавци, Врста поступка написано да се јавна набавка спроводи по правилима отвореног поступка у складу са чл.32 Закона о јавним набавкама.
Молимо вас да разјасните да ли је ЈН у отвореном поступку или је у питању ЈН мале вредности и у складу са тим исправите конкурсну документацију.

ОДГОВОР бр. 1
На страни 28. Конкурсне  документације дошло је до техничке грешке. Јавна набавка бр.17-82 се спроводи по правилима отвореног поступка у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), што се недвосмислено види из Позива за подношење понуда као и осталих  чланова Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.2.

На странама 21-23, Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац бр. 1, написано је: Набавка и превоз  шљунка (иберлауфа).
Молимо вас да разјасните да ли је у питању набавка и превоз шљунка  или је набавка И превоз иберлауфа.

ОДГОВОР бр. 2.

Наручилац у  спецификацији захтева цене за набавку и уградњу иберлауфа, као специфичне врсте   шљунка.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови
Наша кућа Палилула