Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радови Рушење бесправно подигнутих објеката и комунално уређење (бр.17-75)


Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 06.11.2017. године


Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радови 
Рушење  бесправно подигнутих објеката и комунално уређење 
(бр.17-75)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: "Захтева се испуњење ОБАВЕЗНОГ УСЛОВА:
Под 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набаве, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
ПИТАЊЕ: Шта очекујете као доказ испуњености овог услова, који је назив документа, ко издаје?"
 

ОДГОВОР: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности је Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и траспорт неопасног отпада на територији Републике Србије које издаје Министарства пољопривреде и заштите средине Републике Србије. 

Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула