Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку–радови – Уређење атарских путева (бр.17-82)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 06.11.2017. године

 

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку–радови – 

Уређење атарских путева
(бр.17-82)

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:


ПИТАЊЕ бр.1

Да ли за камион кипер носивости преко 10т а који је набављен 2017.год. може да се приложи само читач о полиса, обзиром да се исти не неалази на пописној листи на дан 31.12.2016.год. или треба још нешто приложити? На читачу је регистован власник (ми као понуђач)камиона.

Да ли се као референца признају радови -земљани радови на уређењудворишта,спољног уређења школа, путева(ископи,нивелације насутих материјала,агрегата и уградња асфалта(нерециклираних) и бехатона на путевима и паркинзима.

ОДГОВОР бр. 1

а) Да. Наручилац ће прихватити очитану биометријску саобраћајну дозволу  и Полису осигурања за камион носивости преко 10t који је набављен 2017.године.
б) Наручилац ће признати референцу за земљане радове на уређењу земљишта,  у оном делу који одговара  радовима,  који су  предмет јавне набавке. 

ПИТАЊЕ бр.2

Молимо Вас да закажете још један обилазак локације, јер је наш представник закаснио на обилазак који је био заказан 01.11. и није му омогућен обилазак, па нам  није омогућена предаја прихватљиве понуде у складу са Вашом  конкурсном документацијом.

ОДГОВОР бр. 2.

Наручилац ће изменити Конкурсну докузментацију и одредити нови термин за обилазак локација.

ПИТАЊЕ бр.3

1.   С обзиром да нисмо били у могућности да 01.11.2017.године извршимо обилазак локација, молимо вас да нам одредите нов термин за обилазак.
2.   За кадровски капацитет ( страна 17) услов је 1 дипломирани инжењер са лиценцом 412 или 415. Да ли услов испуњава и дипломирани инжењер са лиценцом 410? У прилогу је опис лиценце.
3.   За кадровски капацитет ( страна 17) услов је 1 дипломирани инжењер са лиценцом 412 или 415. Да ли услов испуњава и инжењер  грађевине са лиценцом 812? У прилогу је опис лиценце.
4       Молимо вас да нам дате тачну локацију одакле се преузима И превози рециклирани асфалт.

ОДГОВОР бр.3.

  а) Наручилац ће изменити Конкурсну докузментацију и одредити нови термин за обилазак локација.
  б)  Да. Дипломирани инжењер са лиценцом  410 испуњава тражени услов. Наручилац ће прихватити лиценцу 410 
  ц)  Да. Инжењер грађевине са лиценцом 812 испуњава тражени услов. Нручилац ће прихватити лиценцу 812.
  д)  Извођач радова је у обавези да преузме рециклирани асфалт  са Асфалтне базе ЈКП Београд пут,  Вилине Воде бб,  Београд (испод Панчевачког моста), и превезе је на локације које су одеређене у Конкурсној документацији .

 

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови
Наша кућа Палилула