Beograd

Измена конкурсне документације за набавку- радови - Уређењe атарских путева - (бр.17-82)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 06.11.2017. године

Измена конкурсне документације за набавку- радови - Уређењe атарских путева - (бр.17-82)

1. У  Конкурсној документацији на стр. 8, мења се и то:

9.5 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

Понуђач је обавезан да изврши обилазак локација.
Обилазак локације ће бити организован дана: 01.11.2017. год. од 09 до 15 часова,
Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локација потребно је да дођу дана 01.11.2017. год. у канцеларију бр. 21-23 у 8.45 часова.
Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку терена.
Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локација ће бити одбијена.

тако да гласи:

9.5 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

Понуђач је обавезан да изврши обилазак локација.
Обилазак локације ће бити организован  дана: 01.11.2017. год. и 08.11.2017. год. од 09 до 15 часова.
Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локација потребно је да дођу дана 01.11.2017.год. или 08.11.2017.год у канцеларију бр. 21-23 у 8.45 часова.
Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку терена.
Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локација ће бити одбијена

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић

ПРЕУЗМИТЕ:
измена конкурсне документације
измењена конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула