Beograd

Измена конкурсне документације за набавку - радова - Рушење бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - (бр.17- 75)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 01.11.2017. године

Измена конкурсне документације за набавку - радова - Рушење бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - (бр.17- 75)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo :

• Опис услуге, на страни 21 Конкурсне документације, врши се измена спецификације у делу IV  Радна снага и механизација, тачка 4.2 - употреба механизације (обрачун дин/час):

4.2.    Употреба механизације (обрачун дин/час)
4.2.1    - утоваривач    
4.2.2    - булдожер    
4.2.3    - камион 5-10 тона    
4.2.4    - компресор    
4.2.5    - камион за превоз радника, опреме и алата    
4.2.6    - електрични компресор    
4.2.7    - аутодизалица    
4.2.8    - ровокопач    
4.2.9    - комбинована машина са прикључцима    
4.2.10    -  нисконосећа приколица (обрачун по тури)    
4.2.11    - виљушкар    
4.2.12    - багер гусеничар сопствене тежине  6 т и веће    
4.2.13    - багер гусеничар сопствене тежине  8 т и веће    
4.2.14    - багер гусеничар сопствене тежине  20 т и веће    
4.2.15    - багер гусеничар сопствене тежине  30 т и веће    
4.2.16    - комбинована машина са прикључцима    
4.2.17    - машина за сечење бетона (обрачун по м исеченог бетона)    
4.2.18    - камион за шлеповање хаварисаних возила и чамаца    
4.2.19    - црпљење воде пумпом за воду    
4.2.20.    - моторна тестера    
4.2.21.    - корпа за рад на висини    


тако да гласи:

4.2.    Употреба механизације (обрачун дин/час)
4.2.1    - багер-ровокопач    
4.2.2    - камион кипер минималне носивости 12т    
4.2.3    - камион носивости до 7т    
4.2.4    - компресор    
4.2.5    - пнеуматски чекић    
4.2.6    - возило за превоз  радника и алата минималне носивости 1т    
4.2.7    - утоваривач    
4.2.8    - нисконосећа приколица за транспорт грађевинске механизације    
4.2.9    - камион за превоз муља а затвореним сандуком    
4.2.10    - цистерна за воду    
4.2.11    - хидраулична платформа 14м    
4.2.12    - моторна тестера    


Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ:
измена конкурсне документације
измењена конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула