Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови -Рушење бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - (бр.17-75)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 01.11.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови -Рушење бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - (бр.17-75)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: "Технички капацитет – мин један утоваривач
Питање – Да ли прихватате мини утоваривач са кашикома од 0,8 m3"

ОДГОВОР: Да, Наручилац ће прихватити мини утоваривач са кашикома од 0,8 m3 као доказ испуњености  једног од услова техничког капацитета траженог Конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ бр.2: "Технички капацитет – минимум два багер – ровокопача
Питање:  - Да ли прихватате – багер комбиновану машину која има измељиву кашику и багер са исконом кашиком од 2м3."

ОДГОВОР: Да, Наручилац ће прихватити багер комбиновану машину која има изменљиву кашику и багер са исконом кашиком од 2м3.као доказ испуњености  једног од услова техничког капацитета траженог Конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ бр.3: Дат је захтев за испуњење Обавезног услова: важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
ПИТАЊЕ: Да ли под овим подразумевате да се приложи Интегрална дозвола  (она је захтевана корз додатни услов – пословни капацитет, да ли то значи да је потребну приложити 2 пута, на различитим местима у оквиру доказа)?

ОДГОВОР: Не. Довољно је приложити једно Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије и то као доказ о испуњености услова за пословни капацитет где је јасно и недвосмислено тражена.

ПИТАЊЕ бр.4 У конкурсној на страни 15/40 написано је како се доказују обавезни услови:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Докази из тачака  2) и 3) и 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом. Да ли се прихвата Интеградлна дозвола издата 13.10.2016.год. која важи до 13.10.2021.год. Да ли се захтев остарости доказа од 2 месеца односи само на тачку 2 и 3.

ОДГОВОР: Тачка 4. обавезних услова из члана 75.  Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15) у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку стављена је као опште дефинисано место у смислу "ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом".

Имајући у виду да је за извршење радова у оквиру предмета јавне набавке само делимично, никако, искључиво везано за област која се регулише траженим Решењем, Наручилац је сматрао за сходно да поменуто Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије тражи, али као један од услова у оквиру пословног капацитета.
Имајући у виду горе наведено, Наручилац прихвата Интегралну дозволу са периодом важења коју сте навели у Вашем питању као релевантан доказ.

ПИТАЊЕ бр.5: Да ли услов под бројем 4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
у оквиру обавезних услова пониђач може да испуни преко подизвођача. Да ли се прихвата Дозвола – Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, издате од Министарства пољопривреде и заштите средине Републике Србије 13.10.2016. а важи до 13.10.2021.год.

ОДГОВОР: Наручилац прихвата Интегралну дозволу са периодом важења коју сте навели у Вашем питању као релевантан доказ. Понуђач може да испуни тражени услов у заједничкој понуди или у понуди са подизвођачем.

ПИТАЊЕ бр.6: "Да ли као доказ пословног капацитета се прихватају потврде о извршеним услугама на потврдама које нису из конкурсне документације, али садрже све потребне елементе као потврда из конкурсне документације. "

ОДГОВОР: Не. Наручилац неће прихватити потврде о извршеним услугама као доказ пословног капацитета које нису саставни део конкурсне документације, без обзира на садржај истих.  

ПИТАЊЕ бр.7:"За пословни капацитет постављен је захтев : да поседује важећу Интегралну дозволу за сакупљање неопасног отпада на територији Републике Србије, коју издаје надлежно министарство.
Питање: Молим вас да појасните који је неопасан отпад у питању. Које је надлежно министарство за издавање вама прихватљиве Интегралне дозволе. Да ли прихватае Интегралну дозволу за скупљање неопасног отпада на територији Републике Србије, издату 13.10.2016 и важи до 13.10.2021.год, од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине. У дозволи се помиње у тачки 2.1.1. да се дозвољава транспорт правном лицу за отпад који сам приложила у атачменту (разне врсте муља)."

ОДГОВОР: Интегралну дозволу за сакупљање и траспорт неопасног отпада на територији Републике Србије издаје Министарство пољопривреде и заштите животне средине. У тачки 2.1.1 наведен је неопасни отпад: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – цигле; 17 01 03 – цреп и керамика; 17 01 07 – мешавине или поједине фракције бетона, цигле. Плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06; 17 02 01 – дрво; 17 02 02 – стакло; 17 02 03 – пластика; 17 03 02 – битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01 итд.
Наручилац прихвата Интегралну дозволу са периодом важења коју сте навели у Вашем питању као релевантан доказ.

ПИТАЊЕ бр.8: "Такође је захтаван и технички капацитет: да поседује минимум два багер-ровокопача, минимум три камиона кипера минималне носивости 12т, минимум један камион носивости до 7т, минимум један компресор, минимум један пнеуматски чекић, минимум једно возило за превоз  радника и алата минималне носивости 1т; минимум један утоваривач, , минимум једна нисконосећа приколица за транспорт грађевинске механизације, минимум један камион за превоз муља а затвореним сандуком, минимум једна цистерна за воду, минимум једна хидраулична платформа 14м, минимум три моторне тестере.
Питање:У обрасцу понуде се нигде не помиње, не тражи се цена ангажовања камиона за превоз муља а затвореним сандуком. Подизвођач би у а нашем случају обезбедио Интегралну дозволу, захтевану конкурсном документацијом (коју сам навела у претходној тачки). Такође би приложили и сву пратећу документацију, Уговор о закупу камиона за превоз муља, читач, саобраћајну и пописну листу на дан 31.12.2016.год. У конкурсној се тражи да се изјаснимо о проценту учешћа подизвођача у  укупној цени понуде. Обзром да ову позицију не налазимо у предмеру да ли је прихватњиво да напишемо 0%. Подизвођача фактичи ангажујемо само за прилагање Интегралне дозволе за коју немамо позицију као цену."

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.9:" Да ли се за возаче птихвата да се достави: М образац, саобраћајна дозвола"

ОДГОВОР: За возаче потребно је доставити М обрасце и возачке дозволе као доказ да је Понуђач испунио услове тражене у делу кадровски капацитет.

ПИТАЊЕ бр.10: " Да ли се за руковаоце грађевинким машинама птихвата да се доставља следеће: М образац и диплома"

ОДГОВОР: За руковаоце грађевинким машинама потребно је доставити М обрасце и дипломе као доказ да је Понуђач испунио услове тражене у делу кадровски капацитет.  

ПИТАЊЕ бр.11: " Да ли се за руковаоца хидрауличном платформом (тестером) доставља: М образац, Уверење о стручној оспособљености за руковање моторном тестером издатом од нашег предузећа (Интерно)"

ОДГОВОР: За руковаоце хидрауличном платформом (тестером) потребно је доставити М обрасце и Уверење о стручној оспособљености за рад као доказ да је Понуђач испунио услове тражене у делу кадровски капацитет.  

ПИТАЊЕ бр.12: "Да ли је за помоћног радника потребно достављати поред М обрасца и неко уверење и ког садржаја треба да буде?"

ОДГОВОР: За помоћне раднике потребно је доставити само М обрасце као доказ да је Понуђач испунио услове тражене у делу кадровски капацитет.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула