Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радови - Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза на територији ГО Палилула (бр.17-65)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 03.11.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку-радови- Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза на територији ГО Палилула (бр.17-65)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1:
На страни 9. конкурсне документације у одељку 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА наводите да захтевате одређена средства обезбеђења искључиво за партију 2.
Молимо Вас појасните нам да ли и која средства обезбеђења су потребна за партију 1. ?
Узимајући у обзир да за партију 2. захтевате оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, као и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, молимо Вас да уколико за партију 1. не тражите средства обезбеђења образложите разлог, обзиром да су рокови извршења и гарантни рокови исти за обе партије као и да се обе партије односе на исти предмет - надстрешнице на стајалиштима јавног превоза.
 

ОДГОВОР бр.1
Понуђач може јасно уочити разлику у опису радова у спецификацији Партије 1. и Партије 2. на страни 23. и 24. Конкурсне документације.
Процењена вредност и обим радова Партије 1. је знатно мања од Партије 2.- Постављање надстрешница на стајалиштима јавног градског превоза на територији Градске општине Палилула. Сходно томе, Наручилац није тражио од Понуђача средства финансијског обезбеђења за Партију 1. Репарација постојећих надстрешница на стајалиштима јавног превоза на територији ГО Палилула.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

      

Палилула линкови
Наша кућа Палилула