Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула, бр. 17-68

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула, бр. 17-68
 
ОРН:

45442100 - Бојадерски радови
45453100 - Радови на реновирању
45421148 - Уградња улазних врата
45421160 - Браварски радови
45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и     електро-монтажни радови

Уговорена вредност: 3.324.396,34  динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 3
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 3.324.396,34  динара без ПДВ-а
- Најнижа -  3.179.290,82  динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.09.2017. године
Датум закључења уговора: 11.10.2017. године
Основни подаци о добављачу: W.D.CONCORD WEST D.O.O. BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. Зрењанински пут бр.150А
Период важења уговора: до истека рока за извођење радова

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула