Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Израда пројектно - техничке документације - Уређење некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, обликована по партијама
Врста предмета: Услуге

Предмет јавне набавке:

Израда пројектно - техничке документације - Уређење некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова
IA02 - Пројекат и план

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула