Beograd

Измена конкурсне документације за набавку - услуга -Бесплатна школа страних језика - (бр.17- 79)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 09.10.2017. године

Измена конкурсне документације за набавку - услуга -Бесплатна школа страних језика - (бр.17- 79)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo :

• Позив за подношење понуда, на страни 3 Конкурсне документације

• III Критеријум за избор најповољније понуде, на страни 13 Конкурсне документације,

• IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и  Упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни 17 Конкурсне документације,

• Опис услуге, на страни 20 Конкурсне документације,

• Модел уговора о јавној набавци услуге, на страни 32 конкурсне документације.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: измењена конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула