Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - БЕСПЛАТНА ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

За услуге:

БЕСПЛАТНА ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

79998000 - УСЛУГЕ ПОДУЧАВАЊА

Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.10.2017. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.10.2017. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 63. СТАВ 5 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности

Продужење рока за подношење:  1 дан, уместо 12.10.2017. године сада је рок до 13.10.2017. године


Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 13.10.2017. ГОД. У 12.00 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.


Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - БЕСПЛАТНА ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА – НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 13.10.2017. ГОД. НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.

Лице за контакт: Милош Алексић, 3347-812
mspasojevic@palilula.org.rs


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милош Алексић ,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула